07-Lớp và hàm khởi tạo trong KotlinVideo này chia sẻ với các bạn cách định nghĩa một class(lớp) và thực thi hàm khởi tạo(constructor) của lớp.
– Định nghĩa lớp và hàm khởi tạo các thuộc tính public
– Chèn các lệnh vào initializer block, khối này gọi sau khi đổi tượng được khởi tạo
– Thêm thuộc tính private, phương thức public truy cập đến thuộc tính private này.
SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING…

, , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *